Privacy Statement Arends Advocatuur & Mediation
We vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Arends Advocatuur & Mediation verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor Arends Advocatuur & Mediation persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website.
 • (Medewerkers van) cliënten van Arends Advocatuur & Mediation.
 • Eventuele ontvangers van nieuwsbrieven of andere mailings van Arends Advocatuur & Mediation.
 • Potentiele cliënten van Arends Advocatuur & Mediation.
 • Personen die betrokken zijn bij een juridische procedure of transactie waarbij Arends Advocatuur & Mediation als advocaat of mediator optreedt;
 • (Medewerkers van) leveranciers.
 • Medewerkers van Arends Advocatuur & Mediation.
 • Derden die met Arends Advocatuur & Mediation communiceren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Arends Advocatuur & Mediation?
Arends Advocatuur & Mediation verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan Arends Advocatuur & Mediation verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak.
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor:
  • de uitvoering van de overeenkomst; en/of
  • het verlenen van diensten

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres.
 • Uw surfgedrag en interesses.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster.
 • Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.

Afhankelijk van de geleverde diensten of producten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens.
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum/leeftijd.
 • Huwelijkse staat.
 • Gegevens omtrent arbeidsovereenkomsten, arbeidsverleden.
 • Financiële gegevens.
 • Gegevens van direct betrokkenen (bijvoorbeeld beschermingsbewindvoerder, curator, mentor, budgetbeheerder).
 • Informatie die u zelf invult in het open veld in het contactformulier.
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch.

Arends Advocatuur & Mediaton verwerkt (alleen indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten on/of wettelijke taak) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN).
 • Medische gegevens.
 • Strafrechtelijk verleden.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@advocatenkantoorarends.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • (gevoelige) gegevens met betrekking tot uw juridische zaak/rechtszaak.
 • authentieke akte.
 • gegevens omtrent sociale omstandigheden.

Waarom verwerkt Arends Advocatuur & Mediation uw persoonsgegevens?
Arends Advocatuur & Mediation gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het leveren van (juridische) diensten en of producten door (de medewerkers van) Arends Advocatuur & Mediation voor onze cliënten.
 • Voor het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Het maken van nota’s en het voeren van een financiële administratie.
 • Arends Advocatuur & Mediation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de Belasting- en Advocatenwet.
 • Voor het verwerken van uw sollicitatie.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie ‘Cookies’ en ‘Gebruik van Google Analytics’ in deze Privacy Statement.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.
 • Arends Advocatuur & Mediation verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door de gebruiker van onze diensten en/of website. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze bovendien uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.

De beveiliging van uw gegevens
Arends Advocatuur & Mediation neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Arends Advocatuur & Mediation toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn gehouden tot geheimhouding. Arends Advocatuur & Mediation hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Arends Advocatuur & Mediation heeft eveneens een protocol opgesteld voor het (tijdig) melden van datalekken.

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@advocatenkantoorarends.nl of 050-5029844 contact met ons op te nemen.

Inschakelen/ delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het voor Arends Advocatuur & Mediation noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten/juristen, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Voorbeelden van derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving zijn de door Arends Advocatuur & Mediation ingeschakelde deurwaarder of postbezorger. Arends Advocatuur & Mediation is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Arends Advocatuur & Mediation en dus op verzoek en conform instructie van Arends Advocatuur & Mediation handelt, sluit Arends Advocatuur & Mediation met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie
Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Arends Advocatuur & Mediation uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Arends Advocatuur & Mediation er op toe dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door Arends Advocatuur & Mediation baseert Arends Advocatuur & Mediation zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten of producten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen cliënt bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Arends Advocatuur & Mediation, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van Arends Advocatuur & Mediation. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen
Arends Advocatuur & Mediation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of verplichtingen die voortvloeien uit de eisen die de Advocatenwet en/of Orde van Advocaten stelt.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Arends Advocatuur & Mediation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben.

Er vindt geen ‘profiling’ plaats bij Arends Advocatuur & Mediation.

Uw rechten
U kunt Arends Advocatuur & Mediation verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. Arends Advocatuur & Mediation kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Arends Advocatuur & Mediation zal de verwerking niet staken indien zij wettelijk verplicht is uw gegevens te verwerken en/of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De voornoemde rechten kunnen door u uitgeoefend worden door contact op te nemen opnemen met Arends Advocatuur & Mediation via telefoonnummer 050-5029844 of door een e-mail te sturen naar info@advocatenkantoorarends.nl. Ook kunt u een brief sturen naar het adres van Arends Advocatuur & Mediation: Nieuweweg 5, 9301 GP te Roden.

Wilt u van ons geen nieuwsbrieven of e-mailberichten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@advocatenkantoorarends.nl.

Klachtenregeling
Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan met betrekking tot het waarborgen van uw privacy, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen Arends Advocatuur & Mediation. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@advocatenkantoorarends.nl, of 050-5029844.

Komt u er samen met ons niet uit, dan heeft u te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Arends Advocatuur & Mediation in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacy Statement aan veranderingen onderhevig
Arends Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Arends Advocatuur & Mediation dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacy Statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Arends Advocatuur & Mediation en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Arends Advocatuur & Mediation gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Arends Advocatuur & Mediation. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Gebruik van Google Analytics
Arends Advocatuur & Mediation maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Arends Advocatuur & Mediation. Arends Advocatuur & Mediation heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Arends Advocatuur & Mediation krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch 050-5029844
Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
 E-mail info@advocatenkantoorarends.nl
 Post Arends Advocatuur & Mediation
Nieuweweg 5, 9301 GP te Roden

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.